നമസ്കാരം! എന്റെ ഇന്റെർനെറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം!

ഇത് എന്റെ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും ഇന്റെർനെറ്റ് ലോകത്തെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്കുമുള്ള ലിങ്കുകൾ നൽകുന്ന ബ്ലോഗ്. ഓരോന്നിലും ക്ലിക്കു ചെയ്ത് അതാതിടങ്ങളിൽ എത്താം. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗെഴുതക്കങ്ങൾ വിശ്വമാനവികം 1-ൽ ആണ്.

HEAD LINES OF BLOGPOSTS

എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്

  • അകാലത്തിൽ കഥമാറിയ ജീവിതം - * അകാലത്തിൽ കഥമാറിയ ജീവിതം * സായന്തനക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. നല്ല പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു അവിവാഹിതനും പിന്നെ എഴുതുന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിരിക്കും! ഞാൻ ...
    5 weeks ago

സൈറ്റ് മാപ്പ്-വിശ്വമാനവികം 1

Friday, August 14, 2009

ലിങ്ക് ബ്ലോഗ്

ഇത് ലിങ്ക് ബ്ലോഗ്

എന്റെ എല്ലാ
ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും സൈറ്റുകളിലേയ്ക്കും ലിങ്കുനൽകുന്ന ബ്ലോഗാണ് ഇത്. ഓരോ ടൈറ്റിലിലും ക്ലിക്കു ചെയ്ത് അതതുസൈറ്റുകളിൽ എത്താം
.

ബ്ലോഗ്‌
തുടങ്ങിയത് 2009 ആഗസ്റ്റ്‌ 10-ന് .